Address to Freethinking Film Society, Ottawa, May 2018